ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม(กำลังก่อสร้าง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 45,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :