ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายชื่อโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 300,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :