ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารด้วยพระบารมี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 28,500,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :