ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ทะเบียนการไปอบรม
ทะเบียนการไปอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
สื่อนวัตกรรม
สื่อนวัตกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
แบบฟอร์มสั่งหนังสือประจำวิชา 2556
แบบฟอร์มสั่งหนังสือประจำวิชา 2556
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบงานวิจัย(หัวหน้างานทำการสรุป)
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบงานวิจัย(หัวหน้างานทำการสรุป)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิจัย(ผู้ตรวจงานวิจัย)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิจัย(ผู้ตรวจงานวิจัย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
หลักการวิเคราะข้อมูลของ สุวิมล ติรถานันท์
หลักการวิเคราะข้อมูลของ สุวิมล  ติรถานันท์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบบัญชีรายชื่องานวิจัยที่ดำเนินการ(หัวหน้างานวิจัยสรุป)
แบบบัญชีรายชื่องานวิจัยที่ดำเนินการ(หัวหน้างานวิจัยสรุป)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186 KB
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อสอบ
ตัวอย่างข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB
ฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ
ฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.27 KB
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.41 KB
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.74 KB
ตัวอย่างแผนการสอน 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
ตารางKPA
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.79 KB
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ 0,ร,มผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.75 KB