ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ
แบบรายงานประเมินภายใน
แบบรายงานประเมินภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
Based Line
Based Line
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
ID Plan
ID Plan
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
ตัวอย่างโครงการ
ตัวอย่างโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.98 KB
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19 KB
ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.4 KB
ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน
ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.5 KB
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56 มฐ.1-7 (ยกเว้น มฐ.5)
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56  มฐ.1-7 (ยกเว้น มฐ.5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.37 KB
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56 มฐ.5, มฐ.8-15
ตัวอย่างรูปเล่ม SAR ปี 56 มฐ.5, มฐ.8-15
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.01 KB
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
ตารางเทียบเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.08 KB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ปกเอกสาร
ปกเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโครงการ และระดับมาตรฐาน
แบบฟอร์มรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโครงการ และระดับมาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.85 KB
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1019.3 KB
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมในโครงการเพื่อเสนอของบ
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรมในโครงการเพื่อเสนอของบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.61 KB
ตัวอย่างแนวการประเมินกิจกรรม
ตัวอย่างแนวการประเมินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.86 KB
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างแบบบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.62 KB
แบบฟอร์มรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโครงการ และระดับมาตรฐาน
แบบฟอร์มรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับโครงการ และระดับมาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.85 KB
ฟอมสรุปโครงการ 62
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.84 KB