ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ทะเบียนการไปอบรม
ทะเบียนการไปอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
สื่อนวัตกรรม
สื่อนวัตกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
แบบการจัดบุคลากรปฏิบัติงานสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
แบบขอนักเรียนไปทำกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
ขออนุญาตเข้าประชุม/อบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
ตัวอย่างบทคัดย่อ งานวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิจัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186 KB
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.41 KB
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและชุมนุม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.74 KB
ตารางKPA
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.63 KB
แบบฟอร์มขออนุญาตให้ 0,ร,มผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.47 KB
บันทึกข้อความขออนุญาติใช้แผน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
ตัวอย่างฟอร์มปะหน้าข้อสอบ2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.49 KB
เกียรติบัตรงานเปิดบ้านวิชาการ "สัตตบงกชนิทรรศ 2560"

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.47 KB
แบบฟอร์มนิเทศการสอน2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.31 KB
แบบบันทึกคะแนน KPA-2562-word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.72 KB
แบบบันทึกคะแนน KPA-2562-excel
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.63 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60%
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.59 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่ไม่น้อยกว่า 60%
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.41 KB
แบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.04 KB
คู่มือการใช้แผนการเรียนรู้ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 681.29 KB
แผนการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.83 KB
แผนการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.56 KB
แบบรายงานนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.98 KB
รายงานการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.75 KB
นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.11 KB
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.9 KB
แบบรายงานนักเรียนที่คาดว่าจะติด ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.71 KB