กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 







พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 






พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 







พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 







พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

 







พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 







รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560