แผนดำเนินงานประจำปี


แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

 หนังสือให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา