ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

 
 
 
การให้บริการห้องปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 การให้บริการห้องพยาบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 65
 
 
 
 


 
 สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ