แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 
การจัดสรรและงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
 
 
 

 
การจัดสรรและงบประมาณ ปีการศึกษา 2565
 
 

 
 
การประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา2564
 
 
 
 
การประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา2565