รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565