แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ