สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน