การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ขวัญกำลังใจ
 


ประชุมประจำเดือน
 


พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
 


พัฒนาระบบ
 


สรรหาอัตรากำลัง
 


อบรมครู