ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร อิ่มพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 สิงหาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2559
เบอร์โทรศัพท์ : 0818430564
อีเมล์ : somkuarnimp@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ตุลาคม 2559 ถึง 11 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด ประวุฒิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน