ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย โตอ่อน
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2 ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี , ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ , การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0901348545
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล