ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเอกพล ทองพุ่ม
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1 สุขศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี , ปริญญาโท
วิชาเอก : พละศึกษา , การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817924308
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล