ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.2 ภาษาไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี , ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย , การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0617729001
อีเมล์ : watnangsao53@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล