ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกุสุมา กันภัย
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1 ศิลปะ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี , ปริญญาโท
วิชาเอก : ทัศนศิลป์ , บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0846087655
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล