ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางชนิษฏา ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอุไร สวัสดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล

นางทัศติญา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายเอกพล ทองพุ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3