คณะผู้บริหาร

นางจิรภา สบายดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางชนิษฏา ธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอริสา สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอุไร สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทัศติญา แก่นแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววิลัยพร พิทักษา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายเอกพล ทองพุ่ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน