กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรยุทธ มาณะจักร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอังศุมา ตุนก่อ
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนารีรัตน์ สาลีมน
ครู คศ.2

นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
ครู คศ.1

นางสาวพรสุดา พักจรุง
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล อัปญา
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ชนะค้า
ครู คศ.1

นายนครินทร์ ขืนรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินต์จุฑา ศรีสงค์
ครูผู้ช่วย