ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
ครูค.ศ.2 ภาษาไทย

นางนารีรัตน์ สาลีมน
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวญาณิสา สิทธิประเสริฐ
ครู ค.ศ.1 บรรณารักษ์

นางสาวอังศุมา ตุนก่อ
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวพรสุดา พักจรุง
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวนิรมล อัปญา
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาววรรณี ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาววิจิตรา ชนะค้า
ครูผู้ช่วย

นายนครินทร์ ขืนรัมย์
ครูผู้ช่วย