ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนารีรัตน์ สาลีมน
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
ครูค.ศ.2 ภาษาไทย

นางวชิราพร เรียงไธสง
ครูค.ศ.2 ภาษาไทย

นายชัยศิริ ศิริรัตน์
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวญาณิสา สิทธิประเสริฐ
ครู ค.ศ.1 บรรณารักษ์

นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาวอังศุมา ตุนก่อ
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาวพรสุดา พักจรุง
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาววรัญญา ฉุนพวง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชไมพร ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง