กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรยุทธ มาณะจักร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอังศุมา ตุนก่อ
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนารีรัตน์ สาลีมน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0816558122
อีเมล์ : nareerat@gmail.com

นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
ครู คศ.1

นางสาวพรสุดา พักจรุง
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล อัปญา
ครู คศ.1

นางสาววรรณี ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ชนะค้า
ครู คศ.1

นายนครินทร์ ขืนรัมย์
ครูผู้ช่วย