ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชัยศิริ ศิริรัตน์
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนารีรัตน์ สาลีมน
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตร
ครูค.ศ.2 ภาษาไทย

นางวชิราพร เรียงไธสง
ครูค.ศ.2 ภาษาไทย

นางสาวญาณิสา สิทธิประเสริฐ
ครู ค.ศ.1 บรรณารักษ์

นางสาวนภชนก วิริยะวิชาชาญ
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวอังศุมา ตุนก่อ
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวพรสุดา พักจรุง
ครู ค.ศ.1 ภาษาไทย

นางสาวนิรมล อัปญา
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาววรรณี ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาวจุฑาทิพย์ อุทัยรังษี
ครูผู้ช่วย ภาษาไทย

นางสาวชไมพร ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง