กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ
ครู คศ.1

นางทัศติญา แก่นแก้ว
ครูค.ศ.2
เบอร์โทร : 0849321757

นางสาวณฐภัทร ลอยแก้ว
ครู คศ.1

นายจตุพร เพ็งเกษม
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา กองขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวเมทิกา สมบัติวาริน
ครู คศ.1

นางสาววิรัญชนาพร ไชยณรงค์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ แหวนทองคำ
ครู คศ.1

นางสาวชุติภา ยิ่งงาม
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร หย่องบางไทร
ครู คศ.1

นางสาววิพรพรรณ สาระพางค์
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ พลนาคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยรัตน์ แวดไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพุธิตา มโนรมชัชวาล
ครูผู้ช่วย