ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณฐภัทร ลอยแก้ว
ครู คศ1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ อำพันเสน
ครูค.ศ.2

นางทัศติญา แก่นแก้ว
ครูค.ศ.2

นางสาวสายฝน ปะติเก
ครูค.ศ.2

นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงษ์
ครู คศ1

นายอดิศร สุขเจริญ
ครู คศ1

นางสาววิไลรักษ์ กระลาม
ครู คศ1

นายจตุพร เพ็งเกษม
ครู คศ1

นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา กองขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นาวสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑารัตน์ แหวนทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติภา ยิ่งงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร หย่องบางไทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิพรพรรณ สาระพงศ์
ครูผู้ช่วย