ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ อำพันเสน
ครูค.ศ.1 คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศติญา แก่นแก้ว
ครูค.ศ.2 คณิตศาสตร์

นางสาวสายฝน ปะติเก
ครูค.ศ.2 คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวรรณ สุภาพงษ์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นายอดิศร สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นางสาววิไลรักษ์ กระลาม
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นางสาวณฐภัทร ลอยแก้ว
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นายจตุพร เพ็งเกษม
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นางสาวหทัยรัตน์ ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา กองขุนทด
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นางสาวสุนิสา วงศ์จันทร์
ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

นาวสาวกฤษติการ์ เพลินพร้อม
ครู คณิตศาสตร์