ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมคิด กันภัย
ครูค.ศ.3 เคมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพจนา เพชรคอน
ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวน้ำฝน รุ่งโรจน์
ครู คศ1 เคมี

นางสาวพรนิภา จารนาเพียง
ครูค.ศ.2 เคมี

นางสาวสายสมร ภูคดหิน
ครู ค.ศ.1 ฟิสิกส์

นายศักดิ์ดา ผุดผ่อง
ครู ค.ศ.1 วิทยาศาสตร์

นายโกศล ปะการัมย์
ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์

นายวิเชียร ดีเปรี่ยม
ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์

นางสาวเกศรินทร์ จั่นบ้านโขด
ครูผู้ช่วย ชีววิทยา

นางสาวณัฐริยา ณะศรี
ครูผู้ช่วย ชีววิทยา

นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณไตรย์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวเกวลิน ธนะไชย
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย ประจำ
ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ บุตรวงศ์
ครู ชีววิทยา

นางสาวศิริเพ็ญ แสงมาศ
ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป