กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมคิด กันภัย
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0801822929

นางพจนา สีสดดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0894998277

นางสาวอณิชภัชฎฐ์ มหาวชิรพงษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0856640426

นายโกศล ปะการัมย์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐริยา ณะศรี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์
ครู คศ.1

นางสาวเกวลิน พงศ์กิตติ์วิริยะ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ หนูเสน
ครู คศ.1

นางสาววิชุดา ปัญญาใจ
ครู คศ.1

นางสาวซอฝีย๊ะห์ สาล่าห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวีณา พันธ์พืช
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญ
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย ประจำ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0816606560

นางสาวจุไรรัตน์ บุตรวงศ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0906515401

นางสาววิลัยพร พิทักษา
ครู คศ.3

นางสาวกิตติกา ลายคราม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ
ครู คศ.1

นายสกลภัทร ปรีดากุลวัฒนะ
ครู คศ.1

นายกมลพัธน์ หลักหาญ
ครูผู้ช่วย

นางอภิญญา กำมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤดี โตงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวกวิณภิชา ไชยมาตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี คำพิละธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุตินันท์ จำปาศิลป์
ครูผู้ช่วย

นายวงศกร ชินอ้วน
ครูผู้ช่วย