ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดิ์ดา ผุดผ่อง
ครู ค.ศ.1 วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมคิด กันภัย
ครูค.ศ.3 เคมี

นางสาวพจนา เพชรคอน
ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวพรนิภา จารนาเพียง
ครูค.ศ.2 เคมี

นางสาวชลธิชา เอี่ยมโอภาส
ครู คศ1

นายวิเชียร ดีเปรี่ยม
ครู ค.ศ.1 ฟิสิกส์

นายโกศล ปะการัมย์
ครู ค.ศ.1 ฟิสิกส์

นางสาวเกศรินทร์ จั่นบ้านโขด
ครู ค.ศ.1 ชีววิทยา

นางสาวณัฐริยา ณะศรี
ครูผู้ช่วย ชีววิทยา

นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณไตรย์
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวเกวลิน ธนะไชย
ครูผู้ช่วย

นายเอกลักษณ์ แก้วกันทา
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวจุฑามาศ หนูเสน
ครูผู้ช่วย ฟิสิกส์

นางสาววิชุดา ปัญญาใจ
ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์

นางสาวซอฝียะห์ สาล่าห์
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย ประจำ
ครู วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์ บุตรวงศ์
ครู ชีววิทยา