กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุดมสิน เกิดไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรี
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ แจ๊ดทอง
ครู คศ.1

นายธนะรัชต์ ปาลวัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวภัคนันท์ ภูศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ครู คศ.1

นายยุทธพงษ์ ทองศรี
ครูผู้ช่วย

นายอาคม วิชาชัย
ครูผู้ช่วย

นายเจนณรงค์ ก้อนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชรา ศรีโฉมงาม
พนักงานราชการ

นายธิเบศษ์ ศิริวรินทร์
ครูผู้ช่วย

นายจักรีชัย คำหมาย
ครูอัตราจ้าง