ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัชรีพร ชูชาติ
ครูค.ศ.2 สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์
ครูค.ศ.1 สังคมศึกษา

นางสาวเกศรินทร์ ชิดโคกสูง
ครู ค.ศ.1 สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล
ครู ค.ศ.1 สังคมศึกษา

นางสาวเฟื่องฟ้า มรรคดี
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นายธนะรัชต์ ปาลวัฒน์
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษาฯ

นางเกษร ผลบุญ
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นางสรัล ศรีช่วย
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นายณัฐพล ประชานอก
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ แจ๊ดทอง
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นางสาวขวัญกมล แก้วสระแสน
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นายจักรีชัย คำหมาย
ครูอัตราจ้าง