ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์
ครูค.ศ.1 สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางพัชรีพร ชูชาติ
ครูค.ศ.2 สังคมศึกษา

นางสาวเกศรินทร์ ชิดโคกสูง
ครู ค.ศ.1 สังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล
ครู ค.ศ.1 สังคมศึกษา

นางสาวเฟื่องฟ้า มรรคดี
ครู ค.ศ.1 สังคมศึกษา

นายธนะรัชต์ ปาลวัฒน์
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษาฯ

นางเกษร ผลบุญ
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นางสรัล ศรีช่วย
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ แจ๊ดทอง
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นายณัฐพล ประชานอก
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นางสาวขวัญกมล แก้วสระแสน
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา

นางสาวสุพัตรา ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา่

นายยุทธพงษ์ ทองศรี
ครูผู้ช่วย

นายจักรีชัย คำหมาย
ครูอัตราจ้าง