กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ แจ๊ดทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเกษร ผลบุญ
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญจันทร์ อุ่นผล
ครู คศ.1

นายธนะรัชต์ ปาลวัฒน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0860649505

นางสรัลชนา ศรีช่วย
ครู คศ.1

นายณัฐพล ประชานอก
ครู คศ.1

นางสาวขวัญกมล แก้วสระแสน
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทนา หมั่นพลศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา ลิ้มสกุลบริสุทธิ์
ครู คศ.1

นายยุทธพงษ์ ทองศรี
ครูผู้ช่วย

นายอุดมสิน เกิดไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชรา ศรีโฉมงาม
พนักงานราชการ

นายจักรีชัย คำหมาย
ครูอัตราจ้าง