กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประธาน มั่นคง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เบอร์โทร : 0814888031

นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋
ครู คศ.1

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0846365595

นายเอกพล ทองพุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0817924308

นายติยะพงษ์ อาจวิชัย
ครูผู้ช่วย

นายจรัส ศรีนวล
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0897731182