ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรัส ศรีนวล
ครู สุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ครูค.ศ.1 สุขศึกษา

นายเอกพล ทองพุ่ม
ครูค.ศ.1 สุขศึกษา

นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋
ครูผู้ช่วย พละศึกษา

นายสุรชาติ กลินโสภณ
ครูผู้ช่วย พละศึกษา

นายประธาน มั่นคง
ครู พละศึกษา

นางสาวสิเรียม อยู่คง
ครู