ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกพล ศรีลิ้มตี๋
ครู ค.ศ.1 พลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ ทรัพย์มะณี
ครู ค.ศ.1 สุขศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายเอกพล ทองพุ่ม
ครู ค.ศ.1 สุขศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายสุรชาติ กลินโสภณ
ครูผู้ช่วย พลศึกษา

นายประธาน มั่นคง
ครูผู้ช่วย

นายจรัส ศรีนวล
พนักงานราชการ สุขศึกษา