ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวสุพาภรณ์ พนิรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส
ครูผู้ช่วย

นางสาววิมลรัตน์ ชวดพงษ์
ครูแนะแนว