งานแนะแนว

นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส
ครู คศ.1 หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวคณากร ปิยะนุช
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมวิกา วิญญาปา
ครูผู้ช่วย