งานแนะแนว

นายสิทธิ์ณรงค์ สิมสกุล
ครู คศ.1 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส
ครู คศ.1 หัวหน้างานแนะแนว