ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครู นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครูค.ศ.1 ศิลปะ

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครู ทัศนศิลป์

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครูผู้ช่วย นาฎศิลป์

นางสาวอรวี แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายศุภัส พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
ครู ศิลปะ

นายมนตรี ชัยศิริ
ครู ดนตรีสากล

นางสาวสุจิตรา พ่วงรอด
ครู นาฎศิลป์