ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครูค.ศ.1 ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ครู คศ1 ดนตรีไทย

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครูผู้ช่วย นาฎศิลป์

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครูผู้ช่วย ทัศนศิลป์

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครูผู้ช่วย นาฎศิลป์

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
ครู ศิลปะ

นายมนตรี ชัยศิริ
ครู ดนตรีสากล

นางสาวสุจิตรา พ่วงรอด
ครู นาฎศิลป์

นายกัมปนาท จาตุรานนท์
ครู ดนตรีไทย