กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรวี แสงทอง
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครู คศ.2

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครู คศ.2

นายศุภัช พันธุ์ทอง
ครู คศ.1

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
พนักงานราชการ