กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรวี แสงทอง
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครู คศ.2

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครู คศ.1

นายศุภัช พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอักษราภัค ชนะวรรณโณ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
พนักงานราชการ