กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรวี แสงทอง
ครูผู้ช่วย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0846087655

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครู คศ.1

นายศุภัส พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอักษราภัค ชนะวรรณโณ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0850646253