ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว
ครู นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา กันภัย
ครูค.ศ.1 ศิลปะ

นางสาวศิริพร แก้วโพธิงาม
ครู ทัศนศิลป์

นาสาวประภารัชต์ หิรัญรัตนากร
ครูผู้ช่วย นาฎศิลป์

นางสาวอรวี แสงทอง
ครูผู้ช่วย

นายศุภัส พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ วิไลรัตน์
ครู ศิลปะ