ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
ครู คศ.1 คอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธนัญญา สุหา
ครู ค.ศ.2 คหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววิลัยพร พิทักษา
ครู ค.ศ.2 คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
ครู ค.ศ.2 คหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวกิตติกา ลายคราม
ครู ค.ศ.1 คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 คหกรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
ครู คศ.1 คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสกลภัทร ปรีดากุลวัฒนะ
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวมุกอันดา ต้นบุญ
ครูผู้ช่วย เกษตร

นายจักรกฤษ เวียงคำ
ครู คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8