ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธนัญญา สุหา
ครู ค.ศ.1 คหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิลัยพร พิทักษา
ครู ค.ศ.2 คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
ครู ค.ศ.2 คหกรรม

นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 คหกรรม

นางสาวกิตติกา ลายคราม
ครู ค.ศ.1 คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ
ครูผู้ช่วย

นายชัชนันท์ จันเพ็ง
ครู คอมพิวเตอร์

นายจักรกฤษ เวียงคำ
ครู คอมพิวเตอร์