กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวมุกอันดา ต้นบุญ
ครูผู้ช่วย รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัชรี มะลิงาม
ครู คศ.1

นางสาวรักชนก จิตต์ใจรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร ทองแม้น
ครูอัตราจ้าง