ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธนัญญา สุหา
ครู ค.ศ.1 คหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิลัยพร พิทักษา
ครู ค.ศ.2 คอมพิวเตอร์

นางสาวศิรินันท์ จรตระการ
ครู ค.ศ.2 คหกรรม

นางสาวโสมนัสสา พงษ์สุวรรณ
ครู คศ.1 คหกรรม

นางสาวกิตติกา ลายคราม
ครู ค.ศ.1 คอมพิวเตอร์

นายสิทธิศักดิ์ นันภักดี
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐชนัญ วันซอและ
ครูผู้ช่วย

นายชัชนันท์ จันเพ็ง
ครู คอมพิวเตอร์

นายจักรกฤษ เวียงคำ
ครู คอมพิวเตอร์