กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอนงค์กานต์ สวาทกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลทิพย์ สร้อยคำ
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุไร สวัสดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0818325012

นายธวัชชัย โรจนาวัลย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0901348545

นางสาวนวพร ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร อดทน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0860847059

นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวฉัตราตรีย์ จิรายุวัฒนา
ครู คศ.1

นายวัชรพงษ์ หวัดเพชร
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล ศรีบุญมี
ครู คศ.1

นางสาวปาณิฐาน พิศภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ปานสกุล
ครู คศ.1

นางสาวพัดชา ก้อนทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธาราหทัย วงศ์ไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกะรัตเพชร เสวิกุล
ครูผู้ช่วย