กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอนงค์กานต์ สวาทกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกมลทิพย์ สร้อยคำ
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุไร สวัสดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0818325012

นางสาวนวพร ศรีสุข
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร อดทน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0860847059

นางสาวฉัตราตรีย์ จิรายุวัฒนา
ครู คศ.1

นางสาวรัตติกาล ศรีบุญมี
ครู คศ.1

นางสาวปาณิฐาน พิศภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ปานสกุล
ครู คศ.1

นางสาวพัดชา ก้อนทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธาราหทัย วงศ์ไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกะรัตเพชร เสวิกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษร จันทร์เต็ม
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ จันทร์เวียง
ครูผู้ช่วย