ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภัสสร อดทน
ครู ภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไร สวัสดี
ครูค.ศ.2 ภาษาอังกฤษ

นายธวัชชัย โรจนาวัลย์
ครู ค.ศ.2 ภาษาอังกฤษ

นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับ
ครูค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวสโรชา อานามนารถ
ครู ค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวทัสนันท์ สนิทเชื้อ
ครู ค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวนวพร ศรีสุข
ครู ภาษาจีน

นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวฉัตราตรีย์ จิรายุวัฒนา
ครูผู้ช่วย ภาษาจีน

นายวัชรพงษ์ หวัดเพชร
ครูผู้ช่วย ภาษาจีน

นางสาวอนงค์กานต์ สวาท
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตติกาล ศรีบุญมี
ครูผู้ช่วย ภาษาจีน

นางสาวปาณิฐาน พิศภักดิ์
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นางสาวปนัดดา ปานสกุล
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุธาสินี เจ้ยชุม
ครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ

นางสาวกมลทิพย์ สร้อยคำ
ครูผู้ช่วย