ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไร สวัสดี
ครูค.ศ.2 ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววงเดือน จันทะค่อม
ครู คศ1 ภาษาอังกฤษ

นายธวัชชัย โตอ่อน
ครู ค.ศ.2 ภาษาอังกฤษ

นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคำทับ
ครูค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวสโรชา อานามนารถ
ครู ค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวทัสนันท์ สนิทเชื้อ
ครู ค.ศ.1 ภาษาอังกฤษ

นางสาวนวพร ศรีสุข
ครูผู้ช่วย ภาษาจีน

นางสาวประภัสสร อดทน
ครูผู้ช่วย ภาษาจีน

นายสุภกฤต อ่วมรอต
ครุ ภาษาจีน

นางสาวจุฑามาศ ชนะภัย
ครูผู้ช่วย

Mrs.Samira Razdan
ครู ภาษาอังกฤษ

นางสาววาสนา แก้วโมลมาลย์
ครูอัตราจ้าง